PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Clinics in Shoulder and Elbow10.5397/cise.2021.004232021244202-208Clinical outcomes of bending versus non-bending of the plate hook in acromioclavicular joint dislocationMin Su Joo, Hoi Young Kwon, Jeong Woo Kimhttp://cisejournal.org/upload/pdf/cise-2021-00423.pdf, http://cisejournal.org/journal/view.php?doi=10.5397/cise.2021.00423, http://cisejournal.org/upload/pdf/cise-2021-00423.pdf
Clinics in Shoulder and Elbow10.5397/cise.2021.006402021244199-201Is Bending the Hook Plate Necessary in Acromioclavicular Joint Dislocation?Kyu-Hak Junghttp://cisejournal.org/upload/pdf/cise-2021-00640.pdf, http://cisejournal.org/journal/view.php?doi=10.5397/cise.2021.00640, http://cisejournal.org/upload/pdf/cise-2021-00640.pdf
10.21203/rs.3.rs-151747/v12021Treatment Outcomes of Anterior Sternoclavicular Joint Dislocation using An Acromioclavicular Joint Hook Plate Versus a Locking Plate: A Retrospective Study.Yanzhen Qu, Xudong Xie, Wu Zhou, Tian Xia, Faqi Cao, Bobin Mi, Zhewei Ye, Guohui Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-151747/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-151747/v1.html
10.21203/rs.3.rs-151747/v22021Treatment Outcomes of Anterior Sternoclavicular Joint Dislocation Using an Acromioclavicular Joint Hook Plate Versus a Locking Plate: A Retrospective StudyYanzhen Qu, Xudong Xie, Wu Zhou, Tian Xia, Faqi Cao, Bobin Mi, Yuan Xiong, Zhewei Ye, Guohui Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-151747/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-151747/v2.html
Injury10.1016/j.injury.2022.02.019202354S63-S69Clinical and radiological outcomes of acute Rookwood type IIIB acromioclavicular joint dislocation: Mini-open tightrope technique versus hook platePei Yu, Yin Zhang, Tingjun Ye, Jingfeng Liu, Chengyu Zhuang, Lei Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S002013832200119X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S002013832200119X?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-2981450/v12023Comparison of the Clinical Outcomes of Tight-Rope technique and Clavicular Hook Plate in Treating Acute Acromioclavicular Joint DislocationChang Chen, Wen Li, Ge Chen, Yiran Yin, Dexiang Zhang, Xiao Zhonghttps://www.researchsquare.com/article/rs-2981450/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2981450/v1.html
Orthopaedic Journal of Sports Medicine10.1177/232596712311650972023114232596712311650Long-term Clinical Outcomes After TightRope Versus Hook Plate Fixation for Acute Acromioclavicular Joint DislocationSang Hun Ko, Chae-Chill Lee, Young Dae Jeon, Jung Won Han, Kyung Joo Leehttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23259671231165097, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/23259671231165097, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23259671231165097
BMC Musculoskeletal Disorders10.1186/s12891-022-05293-x2022231Operative treatment outcomes of anterior sternoclavicular joint dislocation using two experimental methods - an acromioclavicular joint hook plate versus a locking plate: a retrospective studyYanzhen Qu, Xudong Xie, Wu Zhou, Tian Xia, Faqi Cao, Bobin Mi, Yuan Xiong, Zhewei Ye, Guohui Liuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05293-x.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-022-05293-x/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05293-x.pdf
BMC Surgery10.1186/s12893-022-01808-42022221Clinical and radiologic outcomes of the modified phemister procedure with coracoclavicular ligament augmentation using mersilene tape versus hook plate fixation for acute acromioclavicular joint dislocationYu-Jui Chang, Wen-Yi Chou, Jih-Yang Ko, Hao-Chen Liu, Ya-Ju Yang, Ka-Kit Siuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12893-022-01808-4.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12893-022-01808-4/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12893-022-01808-4.pdf
10.21203/rs.3.rs-2910747/v12023Clinical efficacy of arthroscopic-assisted anchor fixation VS hook plate for the treatment of acute acromioclavicular joint dislocationQing Zhang, Zhou Xiang, Ming Xiang, Guo Chen, Jinsong Yang, Fei Daihttps://www.researchsquare.com/article/rs-2910747/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2910747/v1.html